Azerbaigian, Georgia e Armenia Gran Tour del Caucaso